Markt

Nederland heeft een sterke notenketen en grote verwerkende bedrijven op gebied van noten. De bedrijven gebruiken noten die afkomstig zijn uit het buitenland, zoals hazelnoten uit Turkje en walnoten uit Amerika of Frankrijk. Die noten worden hier verwerkt en komen terecht in allerlei producten en verkoopkanalen. Dat zijn ongepelde noten, gekraakte noten en olie. De gekraakte en geschoonde noten kunnen in velerlei producten terecht komen losse verkoop, snacks, muesli, chocolade, pasta, ijs, etc. De bedrijven in die keten zijn zeker geïnteresseerd in Nederlandse noten. Geconstateerd moet worden dat we die bedrijven de eerste jaren niet kunnen beleveren vanwege de beperkte hoeveelheid productie van Nederlandse noten en de kwaliteit. Prijs is ook belangrijk, maar als we in Nederland toonaangevend kunnen zijn op gebied van melkveehouderij, aardappelen, groenten, glastuinbouw, bloembollen, laanboomteelt, sierteelt, waarom dan niet op gebied van notenteelt? Dat is de toekomst maar geconstateerd moet worden dat de afzet voor de korte termijn (eerste 10 tot 15 jaar) gericht zal zijn op lokale afzet.

Omvang teelt en de Nederlandse markt

In de ons omringende landen als Duitsland en België is dezelfde ontwikkeling gaande. De consumptie stijgt en steeds meer ondernemers starten met notenteelt. Uitgaande van het advies van de schijf van vijf van handjevol noten per dag is er ruimte voor vele tienduizenden hectares notenteelt. Volgens CBS hebben we er nog geen 100! Ik schat in dat het er nu enkele honderden hectares zijn .Duidelijk meer dan die kleine honderd, de verklaring daarvoor is het gebruik van gewascodes.  Dus daar liggen kansen. En dat merken de bomenkwekers. De vraag naar notenbomen is groot. Nu bestellen betekent levering volgend jaar of nog later. Er wordt dus flink aangeplant door startende ondernemer. De notenbomen worden volvelds aangeplant in hoge plantaantallen per hectare, maar ook als (buffer)stroken, hagen, bomen op grasland, in combinatie met dieren, voedselbossen, groenelementen, etc., kortweg als fruitteelt of als agroforestry systemen of als landschapselementen.

Eisen van de markt

Er is dus markt, maar die markt stelt ook eisen aan de kwaliteit van het product. Voor de teelt van noten start het invullen van die eisen bij de keuze van perceel (geschiktheid), de keuze voor welke noot (en te leveren product), de rassenkeuze en het plantsysteem (in verband met oogsten en bestuiving). Heel belangrijke keuzes omdat notenteelt een meerjarig gewas is en de gemaakte keuzes zijn dus van belang voor de komende tientallen jaren. Door een aantal organisaties wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en –kennisontsluiting op gebied van notenteelt en de Nederlandse Notenvereniging (ww.notenvereniging.nl) is daar een van. Meerwaarde krijg je en is er als je als ondernemer in staat bent de teelt op een biologische teeltwijze uit te voeren (zoals EKO keurmerk), dan gloort er na productie van een kwalitatief goed product een mooie marktprijs. Notenteelt is een TEELT en vergt aandacht en vakmanschap, zoals elke teelt in Nederland. Het niveau van de Nederlandse ondernemers is hoog, we hebben een goed kennissysteem, goede grondsoorten, een goede thuismarkt, allemaal elementen om notenteelt in Nederland tot een succes te maken.